logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Matikka-apua Välineitä ja pelejä Artikkeleita Kirjeenvaihtoa Kirjallisuutta ja tutkimustietoa
Uutta tutkimustietoa Kirjallisuutta
Matikkalinkkejä Opperin koulutusta Opperin kirjoja Opperin kokeita ja kartoituksia Oy OPPERI Ab På svenska Music & creativity

opperi@opperi.fi

© 2010 Opperi

Takaisin

Kaisa Suomalainen

Matematiikan oppimisvaikeudet ammatillisia opintojaan aloittavilla opiskelijoilla

Pro gradu -tutkielma
Kevät 2004
Kasvatustieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Koulutusohjelma/ oppiaine: Kasvatustiede
Sivumäärä: 115 + liitteet


Matematiikan perustaitojen osaamattomuus on osoittautunut Opetushallituksen arviointien mukaan ongelmaksi peruskoulun yhdeksänsillä luokilla Lapin läänissä. Vaikeudet matematiikassa ovat ammatillisten opintojen alkaessa opiskelijoiden suurin ongelma. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään matematiikan oppimisvaikeuksien syitä, mitä seurauksia voi matematiikan osaamattomuudella olla ja miten näitä vaikeuksia olisi mahdollista estää. Aineisto hankittiin Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan syksyllä 2003 aloittaneilta tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta. Käytössä oli oppilaiden 93 kirjoitelmaa ja heidän taustatietojaan sekä MAKEKO AOL -matematiikan perustaitotestin vastaukset 80 oppilaalta.

Tutkimuksessa on käytetty sisällönanalyysiä kirjoitelmien ja surveytä matematiikan testin vastausten tulkintaan. Opiskelijoiden kirjoitelmista ilmeni monenlaisia matematiikan oppimiseen vaikuttavia ongelmia. Matematiikan oppimisvaikeus harvoin johtuu yhdestä ainoasta syystä. Itsetunnon heikkous, motivaation puute, liiallinen informaatio ja muistin ongelmat vaikuttavat matematiikan oppimiseen. Matematiikan osaamattomuus on eräs syy opintojen keskeyttämiseen. Matematiikan perustaitojen eri osa-alueiden säännöllisellä kertaamisella sekä peruskoulussa että toisella asteella voitaisiin matematiikan osaamista lisätä. Matematiikan oppimisvaikeudet osoittautuivat yhdeksi merkittäväksi tekijäksi opintojen keskeyttämisessä.


Avainsanat: matematiikan oppimisvaikeudet, ammatillinen koulutus, peruskoulu


Takaisin alkuun Edellinen sivu Etusivulle